Saki Hikari

Saki Hikari Balance

Mini 15 kg

     € 224,99

Medium 5 kg
Medium 15 kg

€ 89,99
€ 224,99

Large 5 kg
Large 15 kg

€ 89,99
€ 224,99

inkl. MwSt

Saki Hikari Balance Sinking

Medium 3 kg
Medium 20 kg

€ 67,49
€ 299,99

inkl. MwSt

Saki Hikari Color

Small 2 kg
Small 15 kg

€ 61,99
€ 292,49

Medium 2 kg
Medium 5 kg
Medium 15 kg

€ 61,99
€ 125,49
€ 292,49

Large 5 kg
Large 15 kg

€ 125,49
€ 292,49

inkl. MwSt

Saki Hikari Multi Season

Small 2 kg

€ 67,99

Medium 2 kg
Medium 5 kg
Medium 15 kg

€ 67,99
€ 134,99
€ 319,99

Large 5 kg
Large 15 kg

€ 134,99
€ 319,99

inkl. MwSt

Saki Hikari Growth

Small 2 kg
Small 15 kg

€ 55,99
€ 257,49

Medium 2 kg
Medium 5 kg
Medium 15 kg

€ 55,99
€ 112,49
€ 257,49

Large 5 kg
Large 15 kg

€ 112,49
€ 257,49

inkl. MwSt

Saki Hikari Growth Sinking

Medium 3 kg
Medium 20 kg

€ 76,49
€ 299,99

inkl. MwSt

Saki Hikari R-Balance

Small 15 kg

€ 267,49

Medium 2 kg
Medium 15 kg

€ 50,99
€ 267,49

Large 15 kg

€ 267,49

inkl. MwSt

Saki Hikari R-Balance Sinking

Large 20 kg

€ 347,49

inkl. MwSt

Saki Hikari Pure White Floating

Medium 5 kg

€ 149,99

inkl. MwSt

Saki Hikari Excel

Medium 5 kg

€ 167,99

inkl. MwSt

Saki Hikari Silkworm Select

Medium 500 g

€ 16,99

inkl. MwSt