Makoi Bio-Trommelfilter

Preis:
Bio-Trommelfilter 30: € 2.499,- inkl. MwSt
Bio-Trommelfilter 40: € 2.795,- inkl. MwSt
Bio-Trommelfilter 50: € 2.995,- inkl. MwSt
Bio-Trommelfilter 100: € 3.695,- inkl. MwSt
Bio-Trommelfilter 200: € 4.995,- inkl. MwSt